За събитието

МАГИСТРАТУРА ИНОВАЦИОНЕН ДИАЛОГ*

Иновейшън Стартър и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) представят съвместна магистратура: "Иновационен диалог: бизнес, публични политики и социални иновации"*. 

Магистърската програма цели да събере в един випуск хора от бизнеса, неправителствения сектор и държавната администрация с цел популяризиране на темата публично-частни иновационни партньорства в България.

Надяваме се, той да отговори на критичната нужда от знание в областта на публично-частните иновационни партньорства и да срещне хора и екипи, които да работят по редица проекти за социална промяна и социално включване в България.

ПРЕДИМСТВА

 • "ученене чрез правене" по практически задачи и социални, и бизнес казуси;
 • съботно-неделен график, от последната седмица на октомври 2017 г., до първата седмица на юни 2018 г.
 • модерно и приложимо знание в бизнеса и публичната сфера;
 • екип от лектори-експерти с доказан опит в изграждането на иновационни политики в България;
 • фокус върху промяната на средата и това България да стане SUPER

България става Super

Първата експериментална магистратура, която стартира през 2017-2018 година е с мотото "БЪЛГАРИЯ СТАВА SUPER", защото именно чрез иновационния диалог потенциалът на страната за иновации може да се разгърне.

ЛЕКТОРИ

Като лектори в магистратурата ще участват, както членове и експерти по иновации от екипа на Иновейшън Стартър - Красен Хинков, Леона Асланова, така и представители на публичната сфера с опит в международни организации, като д-р Анна-Мари Виламовска и д-р Милен Любенов; представители на бизнеса - д-р Ия Петкова, Маркетинг мениджър на НДК, доц. д-р Станислав Димитров, Изпълнителен директор на "Съгласие" ЕАД и др.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Пълния цикъл на иновационния процес в различните типове организации: търговски дружества, неправителствен сектор и публичен сектор;
 • Култура на иновациите в различните типове организации;
 • Методи, инструменти и процеси за иновиране;
 • Финансов мениджмънт с фокус върху иновациите;
 • Управление на човешките ресурси с фокус върху иновациите;
 • Стратегически мениджмънт с фокус върху иновационна стратегия и иновационно портфолио;
 • Маркетинг и бизнес развитие на нови продукти и услуги;
 • Социални иновации чрез методите Дизайн мислене и Систематична иновация (включително Inclusive Design ("включващ дизайн", б. р. терминът е свързан с разработването на продукти и услуги за общности със специални нужди)
 • Публично-частни иновационни партньорства;
 • Публични политики;
 • Стартиране на бизнес идея и изграждане на иновационни партньорства.
 • Вижте основната литература в БИБЛИОГРАФИЯ

Преподаването е базирано на практически реални проблеми в средата в България, които имат нужда от иновиране, моделът е игрови - учене чрез правене и експериментален опит. Като магистратурата е подходяща за хора, които искат да надградят с иновации предишната си магистърска програма или за хора от бизнеса, на които им липсва, такъв тип знание.

Основната цел на преподаването ще бъде изграждането на самостоятелни умения за работа и креативна колаборация у студентите.

Disclaimer (Ограничение на отговорността): пълното заглавие на магистърската програма, която предлагат съвместно ВУЗФ и Иновейшън Стартър е "Мениджмънт на иновационния диалог: бизнес, публични политики и социални иновации". За целите на маркетинг активностите, които Иновейшън Стартър извършва по промотиране на кампанията, се ползва кратък вариант на заглавието с варианти на текст "Иновационен диалог" или "Иновационен диалог: бизнес, публични политики и социални иновации". 

Програма

 • ЗИМЕН и ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017-2018

 • Увод в иновациите: методи, инструменти, принципи

  Леона Асланова
  • Увод в иновациите и обща концепция на магистърската програма.
  • Дисциплината иновации и границите и на влияние.
  • Методологии на иновациите.
  • Защита на проект.
 • Публично-частни иновационни партньорства

  д-р Анна-Мари Виламовска
  • Традиционните видове публично частни партньорства: ключови характеристики, примери, предизвикателства.

  • Експериментално учене чрез разработване на ППП предложения за секторите на студентите, представяне и дискусия.

  • Новите видове публично частни партньорства: ключови характеристики, примери, предизвикателства.

  • Експериментално учене чрез разработване на ППП предложения за секторите на студентите, представяне и дискусия.

 • Публични политики

  д-р Милен Любенов
  • От „Politics“ към „Policy“. Защо са важни конкретните политики?
  • Роля и значение на политическите партии в процеса на формиране на публичните политики. От идеологии към конкретни политики.

  • Същност и значение на доброто управление.

  • Инклузивните политически и икономически институции за доброто управление. „Защо нациите се провалят?“ - отговорът на Робинсън и Аджемоглу.

  • Теорията за рационалния избор при формулирането на конкретни политики.

  • Стъпки в изработването на публични политики.

  • Методи и техники за анализа на публичните политики.

 • Маркетинг и бизнес развитие на нови продукти и услуги

  Красен Хинков
  • Бизнес развитие – подходът на стопанските организации.

  • Бизнес развитие – за нестопански организации.

  • Маркетинг на стопанските организации.

  • Маркетинг на нестопанските организации.

  • Устойчиво развитие.

  • Маркетинг свързан с кауза.
 • Стратегически мениджмънт на иновациите

  д-р Красимир Тодоров
  • Видове стратегии.
  • Иновационна стратегия и иновационно портфолио.
  • Управление на иновациите.
 • Финансов мениджмънт на иновациите

  доц. д-р Станислав Димитров
  • Финансов мениджмънт за стопански и нестопански организации.
  • Въведение. Същност и обхват на финансовия мениджмънт. Съдържание на корпоративния финансов мениджмънт.

  • 1. Риск и възвръщаемост във финансовия мениджмънт

   1.1. Фактори, определящи стойността на парите във времето.

   1.2. Бъдеща и настояща стойност.

   1.3. Риск и възвръщаемост на инвестициите в активи. Показатели за измерване на риска.

  • 2. Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи

   2.1. Настояща стойност и цена на дълготрайните активи.

   2.2. Амортизация.

  • 3. Инвестиции в реални активи

   3.1. Определяне на значимите парични потоци.

   3.2. Инвестиционни парични потоци.

   3.3. Оперативни парични потоци и крайни /терминални/ парични потоци.

   3.4. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти.

  • 4. Стойност на инвестицията

   4.1. Подходи и методи.

   4.2. Нетни парични потоци, норма на дисконтиране.

   4.3. Допускания, избор на подходящи методи и тегла, коефициент на постоянен растеж

   4.4. Диапазон на цената, анализ на чувствителността.

  • 5. Финансово бюджетиране на иновации

   5.1. Видове бюджет

   5.2. Етапи при изготвяне на бюджет

   5.3. Бюджетен процес

   5.4. Инструменти при изготвяне на бюджет

  • 6. Финансово планиране

   6.1. Същност на финансовото планиране

   6.2. Цели на планирането

   6.3. Елементи на планирането

   6.4. Етапи и структура

  • 7. Финансово прогнозиране

   7.1. Същност на прогнозирането

   7.2. Количествени подходи

   7.3. Качествени подходи

   7.4. Финансов модел

 • Култура на иновации в организацията

  д-р Ия Петкова-Гурбалова
  • Култура на иновации в организацията.
  • Лидерски стилове.
 • Управление на човешки ресурси

  д-р Теодора Лазарова
  • Емоционална интелигентност.
  • Нови роли в организациите.
  • Меки умения, асертивност, креативност.
 • Дизайн мислене, Дизайн на услуги

  Леона Асланова
  • Какво е дизайн на услуги?
  • Етап I: Количествено и качествено проучване на целева група; карта на емпатия; работа с персона; карта на средата.

  • Етап II: Дефиниране на проблем.

  • Етап III: Търсене на решение: генериране на идеи и селекция по различни критерии.

  • Етап IV: Прототипиране; експериментиране; идентифициране на най-рисковите хипотези; критерии за успех.

  • Service blueprint – как да използваме рамката за услуги, за да интегрираме нова услуга в организацията.

 • Социални иновации

  Леона Асланова
  • Социални иновации и социално предприемачество.
  • Разказване на история и изграждане на логически модел.
  • 4-степенен модел за промяна и превръщане на теорията в практика.
  • Бизнес модел.
  • Оценка и въздействие над средата.

Организатори

Локация

ВУЗФ

ул. Гусла 1

виж на картата