Поглед към иновациите в България

Книга

През февруари месец 2022 г. излезе и първата ни книга. Заглавието е "Бъдещето е зад ъгъла. Мисли нататък!". Подзаглавието "Поглед към иновациите в България".

Тя представя аналитичен преглед на концепцията за иновация в съвременната наука. Позицията на България в света на икономическите изменения. Условията, които са необходима предпоставка за иновационно лидерство.

Книгата ни е замислена отчасти като учебно помагало, отчасти като популярна литература с цел да е достъпна и да популяризира по-широко знанието за иновации у нас.

Откъс:

"Ресурсите необходими за икономика на иновациите се дефинират специфично, т. е. те трябва да бъдат ценни (V), редки (R), неподражаеми (I) и незаменими (N).

Когато ресурсите станат VRIN и трудни за имитиране от конкурентите, се създават устойчиви добавена стойност и конкурентно предимство. Защитата и управлението на тези ресурси поражда добри резултати.

Нещо повече, крайният резултат може да има също така явен (финансов резултат) или неявен характер (нефинансови ползи). Резултатът от стопанската дейност на свой ред се реинвестира и затваря кръга, като служи за формиране на нови ресурси – отново явни и неявни. Така капацитетът на знанието и високият потенциал на интелектуалния капитал, заедно с прякото му прилагане в изобретяване и иновиране, ведно с ефикасната употреба стават основна предпоставка за компетентността и възможността бизнесът да се справя с кризи и неочаквани обстоятелства.

Тази гледна точка правилно предполага, че постепенно нематериалните активи (включително човешки капитал, техническо ноу-хау, организационни способности на фирмата), а не базовите ресурси, предопределят дългосрочните финансови резултати. През 2001 г., в отговор на критики от Прием и Бътлър, Барни признава, че рамката VRIN се прилага успешно само за статични среди, а не за динамични такива, които се характеризират с висока скорост и бърза промяна.

Кои са най-важните характеристики, които изследователите посочват за иновативността на компаниите?

Рамката на динамичните възможности (Dynamic Capabilities Framework) може да се разглежда като по-нататъшно разработване на модела, базиран на ресурсите в посока на реинженеринг за адаптиране към комплексните, бързо променящи се пазари. Динамична възможност е „способността на фирмата да интегрира, изгражда и преконфигурира вътрешните и външните компетенции за справяне с бързо променящата се среда“

Поръчки

Можете да я закупите от офиса на Innovation Starter с адрес София Тех Парк, сгр. Инкубатор, ет. 1, офис 24а или да я поръчате онлайн с куриерска услуга на [email protected] ISBN: 978-619-92120-0-4, корична цена: 14,95 лв.

 

Автор: Леона Асланова

Стилов редактор: Христо Радичев

Коректор: Милена Иванова

Креативна концепция: The Smarts

Художествено оформление: Маргарита Райчева

Българска, първо издание

Печатница Мултипринт

стр. 88